Algemene voorwaarden

Aanmeldings- en betalingsvoorwaarden

Deze staan in de brochure beschreven.

1. Betalingen
Betalingen geschieden via de bank. Na ontvangst van de nota dient het betreffende bedrag binnen 7 dagen te zijn bijgeschreven op: Triodos Bank 19.83.15.139 t.n.v. A.J.L. van Domselaar & S.A.E.S. Haans.
In onderling overleg is het mogelijk om de nota’s contant te voldoen, vraag indien gewenst een kwitantie van de betaling.
Voor het versturen van een herinneringsnota worden € 10,– administratiekosten in rekening gebracht.
Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige.

2. Aanmelden
Aanmelden geschiedt via het invullen van het digitale inschrijfformulier of een telefonische afspraak voor een intakegesprek.

3. Afmelden
Afmelden gebeurt tijdig en alleen als het echt niet anders kan.
Bij afmelding meer dan 24 uur voor de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.
Bij afmelding minder dan 24 uur voor de afspraak worden alle kosten in rekening gebracht.

4. Tarieven
De tarieven staan beschreven op deze pagina
Particulieren
Zakelijk

5. Vergoeding
De therapie gegeven bij praktijk ZEON wordt vergoed door zorgverzekeraars. Bijna alle zorgverzekeraars geven op grond van de LVNT-registratie een vergoeding, afhankelijk van het verzekerde pakket. Zie de polisvoorwaarden of informeer bij de betreffende zorgverzekeraar. Verder liggen er mogelijkheden tot vergoeding bij de werkgever, Hanze Hoge School, uitkerende instanties en de Individuele Reïntegratieovereenkomst (IRO). Wanneer de therapie of training vergoed wordt door een werkgever of uitkerende intstantie dan hanteren wij het werkgevers tarief. De tarieven zijn vindbaar op de website.

6. Beëindiging van de therapie
De beëindiging van de therapie gebeurt altijd in onderling overleg en nooit éénzijdig. Tijdens de laatste sessie vindt een duidelijke evaluatie plaats van de vorderingen en het verloop van de therapie.
6a. Beëindiging individuele of relatietherapie
Beëindiging van de therapie wordt tijdig aangekondigd, dat wil zeggen minimaal 1 afspraak voor de laatste sessie. De therapeut en de cliënt(en) bespreken in de laatste sessie de behaalde resultaten. Na opzegging volgt dus nog 1 sessie ter afsluiting van de therapie.
6b. Beëindiging Essence training
Beëindiging van de Essence training wordt tijdig aangekondigd, dat wil zeggen minimaal 2 groepssessies vóór de laatste sessie. De therapeut, de cliënt en de overige deelnemers bespreken in de laatste twee sessies de behaalde resultaten. Na opzegging volgen dus altijd nog 2 sessies ter afsluiting van de Essence training.

7a. Aanmelden training telefonisch
Telefonische aanmelding voor een training dient schriftelijk of digitaal te worden bevestigd. Na uw telefonische aanmelding ontvangt u een inschrijfformulier. Alleen een tijdig retour ontvangen inschrijfformulier geeft recht op een plaats in de training.
Bij het niet retourneren van het inschrijfformulier blijft de aanmelding wel van kracht.
7b. Aanmelden training via de website
Aanmelding voor therapie of een training kan via de website geschieden. U ontvangt een e-mail bevestiging van uw aanmelding.

8. Annuleren training
*Annuleren kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel.
*Bij annuleren dient u de nota, wanneer u deze reeds ontvangen heeft, retour te zenden. Pas na retour-ontvangst van de nota is de annulering van kracht. Wanneer wij de originele nota niet retour ontvangen blijven de volledige deelnamekosten verschuldigd.
*Bij annuleren na opgave worden administratiekosten (€ 15,-) in rekening gebracht.
*Bij annuleren tussen 2 weken en de datum van de eerste bijeenkomst worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
*Bij annuleren tijdens de training blijven de volledige deelnamekosten verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van ZEON.
*Vervanging van een deelnemer kan tot 1 dag voor de eerste trainingsdag, op basis van een schriftelijke aanmelding en na akkoord van ZEON met de vervangende deelnemer. Aan vervanging zijn, naast de deelnamekosten van de vervangende deelnemer en de administratiekosten, geen extra kosten verbonden.
*Na annulering worden de betaalde deelnamekosten of de te betalen annuleringskosten niet verrekend met de kosten voor de (eventuele) deelname aan een training in volgende uitvoeringen. Hiervoor geldt de volledige betaling van de dan geldende deelnamekosten.
*Bij onvoldoende aanmeldingen of indien door overmacht een training geen doorgang kan vinden, vervallen de deelnamekosten.
*Uitstel van een training, met maximaal 3 weken na de oorspronkelijke aanvangsdatum, geeft geen recht op annuleren, behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling van ZEON.

9. Lesmateriaal training
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZEON mag niets uit de uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

© 2022  |  ZEON  |  therapie, training en gezondheid   |  Kerkstraat 46  |  9745 CK Groningen  |  050 - 535 25 30